ASM 1
Sapioi kodikes ChAosZz By knackrack615 on 17th March 2018 01:55:41 AM
 1. read:
 2.  
 3. addi $2,$0,5 => $2=5
 4.  
 5. syscall
 6.  
 7. add $6,$0,$2 => $6=5
 8.  
 9. Example program:
 10.  
 11. .data
 12. .text
 13. .globl main
 14.  
 15. main:
 16.  
 17. addi $2,$0,5
 18.  
 19. syscall
 20.  
 21. add $6,$0,$2
 22.  
 23. addi $2,$0,5
 24.  
 25. syscall
 26.  
 27. add $7,$0,$2
 28.  
 29. addi $2,$0,5
 30.  
 31. syscall
 32.  
 33. add $8,$0,$2
 34.  
 35. add $9,$6,$7
 36.  
 37. add $10,$9,$8 // add $9,$9,$8
 38.  
 39. j main
 40.  
 41. print:
 42.  
 43. addi $2,$0,1
 44.  
 45. addi $4,$0,10
 46.  
 47. syscall
 48.  
 49. Example program II :
 50.  
 51. .data
 52. .text
 53. .globl main
 54.  
 55. main:
 56.  
 57. addi $2,$0,5
 58.  
 59. syscall
 60.  
 61. add $6,$0,$2 #scan $6
 62.  
 63. addi $2,$0,5
 64.  
 65. syscall
 66.  
 67. add $7,$0,$2 #scan $7
 68.  
 69. addi $2,$0,5
 70.  
 71. syscall
 72.  
 73. add $8,$0,$2 #scan $8
 74.  
 75. addi $2,$0,1
 76.  
 77. add $4,$0,$6 #print $6
 78.  
 79. syscall
 80.  
 81. addi $2,$0,1
 82.  
 83. add $4,$0,$7 #print $7
 84.  
 85. syscall
 86.  
 87. j main
 88.  
 89. Example program III:
 90.  
 91. .data
 92. .text
 93. .globl main
 94.  
 95. main:
 96.  
 97. addi $2,$0,5
 98.  
 99. syscall
 100.  
 101. add $6,$0,$2
 102.  
 103. addi $2,$0,1
 104.  
 105. subi $8,$6,2
 106.  
 107. addi $8,$8,10
 108.  
 109. addi $4,$8,2
 110.  
 111. syscall
 112.  
 113. add $4,$0,$0
 114.  
 115. syscall
 116.  
 117. syscall
 118.  
 119. j main
 120.  
 121. variables:
 122.  
 123. .data
 124. str(name):asciiz(type) "hello"(var)
 125.  
 126. la=load address
 127.  
 128. Example program 4:
 129.  
 130. .data
 131. str:asciiz "hello"
 132. .text
 133. .globlmain
 134.  
 135. main:
 136.  
 137. addi $2,$0,4
 138.  
 139. la $4,str #print "hello"
 140.  
 141. syscall
 142.  
 143. j
 144.  
 145. ------------------------
 146. ~~~~~~~~~HW~~~~~~~~~~~~~
 147.  
 148. 1.na dilosetai mia metavliti stin mnimi mai to onoma sas
 149. 2.na diavasetai 5 arithmous apo to pliktrologio
 150. 3.tous dio protous na tous ektiposetai (1,2)
 151. 4.tous dio epomenouns na vrite to athrisma(3,4)
 152. 5.kanw aferesi me ton telefteo (1,2,3,4-5)
 153. 6.ektiponetai tin aferesi
 154. 7.ektiponetai to onoma sas
 155.  
 156. ------------------------

HGC Paste is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.